1. Home
  2. Ingrijpende...
  3. Ingrijpende...

Ingrijpende levensgebeurtenissen

Wat zijn ingrijpende levensgebeurtenissen?

Bij ingrijpende levensgebeurtenissen gaat het bijvoorbeeld om het doormaken van een echtscheiding, het verliezen van een dierbaar persoon of een vaardigheid of rol, maar ook om het slachtoffer zijn (geweest) van seksueel misbruik of mishandeling. Het meemaken van dit soort gebeurtenissen in de jeugd of op latere leeftijd kan leiden tot allerlei psychische en psychiatrische klachten en ziektebeelden, zoals depressie, angst, hechtingsstoornissen of persoonlijkheidsstoornissen.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Wanneer u een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, kan dit leiden tot gevoelens van somberheid, verwarring, boosheid en angst. Het kan zijn dat u vastloopt in uw dagelijks functioneren, dat het niet meer lukt om uw werk te doen en sociale contacten te onderhouden. Kinderen kunnen na een ingrijpende levensgebeurtenis gedragsproblemen krijgen en boos of angstig gedrag laten zien. Het is normaal om na een ingrijpende gebeurtenis enige tijd nodig te hebben voor verwerking. Als de klachten langer aanhouden, het verlies pijnlijk en hevig blijft en het niet lukt om de draad van het leven weer op te pakken, spreken we van gestagneerde rouw. Dan kan het nodig zijn om met behulp van therapie de rouwverwerking (weer) op gang te brengen.

Wanneer u in het verleden ernstige, herhaalde traumatische ervaringen hebt meegemaakt, zoals seksueel misbruik of langdurende mishandeling, spreken we van complex trauma. U kunt levenslang last houden van de gevolgen hiervan. De autonomie en het gevoel van veiligheid kunnen sterk aangetast zijn door deze ervaringen. Het kan zijn dat u last heeft van nachtmerries of herbelevingen. Ook kan het zijn dat u vervreemd bent van uw eigen belevingswereld, dat het lijkt alsof u 'als een robot' leeft. Uw gevoelens zijn ver weggestopt of onderdrukt. Over gevoelens praten of contact maken met anderen is erg moeilijk, omdat u anderen niet meer vertrouwt. Het aangeven van uw grenzen lukt u vaak niet en u vindt het moeilijk om voor uzelf op te komen.


Vaktherapie bij ingrijpende levensgebeurtenissen

In vaktherapie staat niet het praten centraal, maar het ervaren en handelen. Wanneer er sprake is van gestagneerde rouw na een ingrijpende gebeurtenis, dan kan de vaktherapeut u hier op een actieve en ervaringsgerichte manier in begeleiden. Denk hierbij aan het ervaren en uiten van verschillende emoties die de gebeurtenis oproepen, maar ook het oproepen van positieve herinneringen. Er kan een aandenken worden gemaakt, een afscheidsritueel worden uitgevoerd en er kan gewerkt worden aan het creëren van een nieuw toekomstbeeld.

Vaktherapie kan ook goed worden ingezet bij het verwerken van traumatische ervaringen. Met verschillende materialen en werkvormen kunnen de ervaringen op een gecontroleerde manier worden vormgegeven, waardoor gevoelens kunnen worden geuit en de angst, schuldgevoelens en verdriet kunnen worden omgevormd naar boosheid en kracht. Ook hierin kunnen bepaalde rituelen ondersteunend zijn in het afstand nemen van en afrekenen met een trauma. De eigenwaarde kan vergroot worden door de positieve ervaringen die worden opgedaan.

Bij vaktherapie kan ook goed worden gewerkt aan het verminderen van de gevolgen van complex trauma. In de werkvormen kunt u binnen een veilige setting oefenen met verschillende vaardigheden, zoals het vergroten van uw gevoel van veiligheid en autonomie, het stilstaan bij wat u ervaart aan lichaamssignalen of emoties of het aangaan van contact, het aangeven van grenzen en uiten van gedachten en gevoelens.


Behandeltraject en werkwijze

Rouw- en traumaverwerking kan binnen een groep of individueel worden aangeboden, afhankelijk van de draagkracht van de patiënt en de behandelsetting. Het behandelen van de gevolgen van complex trauma zal merendeels in groepstherapie plaatsvinden, omdat de groepsleden aan elkaar kunnen oefenen. Lotgenotencontact heeft hier een grote meerwaarde.

Rouwverwerking duurt gemiddeld 10 tot 15 sessies, doorgaans zijn dit wekelijkse sessies van 45 tot 60 minuten. Traumaverwerking duurt gemiddeld 30 sessies en behandeling van complex trauma duurt 9 maanden tot een jaar. Bij traumabehandeling wordt vaktherapie vaak gecombineerd met andere therapieën zoals EMDR.


Meer informatie

Herkent u zichzelf of een naaste in het bovenstaande? Kan vaktherapie iets voor u betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in uw buurt. Wilt u weten of uw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier.

Bekijk ook eens onderstaande filmpjes op YouTube met een ervaringsverhaal over beeldende therapie, over psychomotorische therapie bij kinderen na seksueel misbruik of geweld en over beeldende therapie bij een ggz-instelling. 

Ervaringsverhaal beeldende therapie

Psychomotorische therapie bij kinderen na seksueel misbruik of geweld

Beeldende therapie bij ggz-instelling Dimence

Doen

In vaktherapie is gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit: het doen. Het maken van muziek, van een beeldend werkstuk, het doen van een sport of het uitspelen van een scène. Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.
Klik voor meer >

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Ervaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leert u fietsen niet door erover te praten, maar door te doen: te voelen hoe u evenwicht houdt, trapt en stuurt. Uw lichaam, uw wil, uw gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij vaktherapie staat de ervaring voorop.
Klik voor meer >

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Vaktherapie is erop gericht uw problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om uw welbevinden. Door de nieuwe ervaringen bij de diverse handelingen krijgt u meer inzicht in uzelf, de ander en de wereld om u heen.
Klik voor meer >

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Zo werkt u al doende aan de oplossing of acceptatie van uw probleem. Dit betekent niet dat de vaktherapeut niet met u zal praten. Dit doet hij wel. Het gaat dan over wat u denkt, voelt of doet bij de verschillende activiteiten.

Door te doen, kunt u oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kunt u leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. U kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kunt u nieuwe kanten van uzelf ontwikkelen. Al doende leert men!

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. U hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een muziekstuk of rollenspel verbeeld worden. Misschien bent u juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en bent u hierdoor het contact met uw gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

U leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. U kunt vaste patronen doorbreken. De vaktherapeut draagt er zorg voor dat u de vaardigheden die u in het therapielokaal leert, ook kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Vaktherapeutenbij u in de buurt

Vaktherapeuten staan voor kwaliteit

De zeven beroepsverenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Meer over FVB >